Τηλ. 2108931665
801-11-29.000
eMail info@asfalistra.gr
 
 
Εκτύπωση

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
 
 

(Συμπληρώστε και αποστείλτε τη δήλωση αυτή μόνο αν επιθυμείτε να ματαιώσετε τη σύμβαση)

ΠΡΟΣ: ................................................................... (αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΓΓΡΟΥ 5 Τ.Κ. 11743
FAX: 2109229030

Εγώ/Εμείς ο/οι υποφαινόμενος/οι.........................................................
δια του παρόντος ματαιώνω/ουμε την με αριθμό .................... ασφαλιστική σύμβασή μου/μας.


Υπογραφή καταναλωτή...........................


Ημερομηνία...........................