Όροι Χρήσης
 

Η ιστοσελίδα asfalistra.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.


Πράκτορας Ασφαλίσεων - Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ
Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635
ΑΦΜ: 800896649 - ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών
ΤΗΛ. 2108931665

Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 369103
Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης: Τράπεζα της Ελλάδος


ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994)

Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΦΕΚ B 969-2017

Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεσμεύεται ως προς την προστασία της εμπιστευτικοτητας των πληροφοριών που παρέχετε. Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε και τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμένει ασφαλής και δεν θα χρησιμοποιηθεί κατ' άσχημο τρόπο και απο κανενα τριτο.

Ασφάλιση μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
Οι πληροφορίες που απαιτεί η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ είναι το ελάχιστο των πληροφοριών για να παραδώσει μια ασφαλιστική αίτηση και να σας παρέχει έπειτα την πραγματική ασφάλιση.
Λόγω αυτού, είναι σημαντικό να γεμίζετε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες σωστά.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και το κινητό σας τηλέφωνο. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - στοιχεία αυτοκινήτου-κινητό τηλέφωνο. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και διατηρούνται στο αρχείο της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των συμβολαίων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.
Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο σχετικά με την περιοχή Ιστού. Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεσμεύεται ότι ποτέ δεν θα πωλήσει τις πληροφορίες σας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς σε οποιοδήποτε τρίτο.
Δεν θα αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικά ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς τη δική σας άδεια, εκτός αν νόμιμα έχουμε το δικαίωμα για να το κάνουμε (παραδείγματος χάριν, αν είναι απαραίτητο για να κάνουμε έτσι με απόφαση δικαστηρίου). Ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεδομένου ότι αυτή είναι η διεύθυνση πού θα έρθουμε σε επαφή με σας με τις υπενθυμίσεις ή τις πληροφορίες ανανέωσης που αφορούν την ασφάλιση σας.
Μπορούμε περιστασιακά να στείλουμε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ειδικές προσφορές ή νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνατε αυτό το υλικό έχετε την ευκαιρία να μην μας δώσετε την άδεια χρήσης της, όταν ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 524/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτοι
Εάν έχετε προέλθει στην περιοχή Ιστού μας από μια περιοχή Ιστού τρίτων, δεν είμαστε αρμόδιοι για τις πολιτικές προσωπικών στοιχειων και τις πρακτικές εκείνης της περιοχής Ιστού τρίτων. Μπορούμε κατά διαστήματα να παρέχουμε στους τρίτους τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό χρηστών που συνδέονται με την περιοχή Ιστού μας. Αυτό είναι καθαρά για διοικητική μέριμνα.

Διαχείριση ασφάλειας
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ είναι αρμόδια για την ασφάλεια της περιοχής Ιστού asfalistra.gr και των συνδεμένων πληροφοριών. Ως τμήμα αυτών των ευθυνών η εταιρία αναθεωρεί τακτικά και ενημερώνει την ασφάλεια της περιοχής Ιστού καθως και το ενισχυτικό υλικό, για να εξασφαλίσουν οτι όλες οι συναλλαγές και οι πληροφορίες είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερες. Για το λόγο αυτό, όλες οι σελίδες του διαδικτυακού τόπου asfalistra.gr βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον SSL 128bit encrypted. Ιδιαίτερα το τμήμα των συναλλαγών πιστωτικών καρτών γίνεται εξ ολόκληρου από την EUROBANK στο δικό της SSL128 bit ασφαλές περιβάλλον(proxy server).

Νόμοι προστασίας καταναλωτή
Η ιστοσελίδα asfalistra.gr επιθυμεί απόλυτα να συμμορφωθεί με τους νόμους προστασίας καταναλωτή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτύου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα asfalistra.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας asfalistra.gr.


Δήλωση Υπαναχώρησης (Υπόδειγμα)


Διαφήμιση
Η ιστοσελίδα asfalistra.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας καταχωρούνται στο ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών της τράπεζας Eurobank, δεν αρχειοθετούνται από εμάς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα asfalistra.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ (Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635, τηλ: 2108931665) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ να χρησιμοποιηθούν αυτά από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ , εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.
Ειδικότερα, η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ συλλέγει, τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει έως σήμερα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της ασφαλιστικής τους σύμβασης, των οποίων αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία θα είναι όλως ενδεικτικά μεταξύ άλλων α) όσον αφορά στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) της ΕΑΕΕ, σύμφωνα με το ΝΔ 400/1970 (άρθρο 34), συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, β) όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής συνεργαζόμενα νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, ιατροί κλπ και γ) όσον αφορά σε όλες τις ασφαλίσεις, συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων ή ενημέρωσης οφειλετών, συνεργαζόμενοι πραγματογνώμονες και αντασφαλιστές, καθώς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι κάτω από τα πεδία καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα) από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3471/2006 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ή άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας, fax: 210 9229030, ηλεκτρονική διεύθυνση: customerservice@asfalistra.gr

Δεσμοί
Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Cookies
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ AE.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools/ Internet Options/ Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.