Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Asfalistra.gr - Προστασία Καταναλωτή
 Τηλ. 2108931665
801-11-29.000
eMail info@asfalistra.gr
 
 
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα asfalistra.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ (Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635, τηλ: 2108931665) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ να χρησιμοποιηθούν αυτά από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ , εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.
Ειδικότερα, η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ συλλέγει, τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει έως σήμερα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της ασφαλιστικής τους σύμβασης, των οποίων αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία θα είναι όλως ενδεικτικά μεταξύ άλλων α) όσον αφορά στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) της ΕΑΕΕ, σύμφωνα με το ΝΔ 400/1970 (άρθρο 34), συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, β) όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής συνεργαζόμενα νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, ιατροί κλπ και γ) όσον αφορά σε όλες τις ασφαλίσεις, συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων ή ενημέρωσης οφειλετών, συνεργαζόμενοι πραγματογνώμονες και αντασφαλιστές, καθώς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους.
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι κάτω από τα πεδία καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα) από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3471/2006 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ή άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας, fax: 210 9229030, ηλεκτρονική διεύθυνση: customerservice@asfalistra.gr

Cookies
Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools/ Internet Options/ Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.